Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường

1
9In microeconomics, supply and demand is an economic model of price determination in a market. It postulates that, holding all else equal, in a competitive market, the unit price for a particular good, or other traded item such as labor or liquid financial assets, will vary until it settles at a point where the quantity demanded (at the current price) will equal the quantity supplied (at the current price), resulting in an economic equilibrium for price and quantity transacted.
Trong kinh tế vi mô, cung và cầu là một mô hình kinh tế xác định giá cả một thị trường. Nó quy định rằng, giữ tất cả các thứ khác không đổi, trong một thị trường cạnh tranh, giá cả của một loại hàng hóa cụ thể hoặc các mặt hàng được giao dịch khác như lao động hoặc tài sản tài chính thanh khoản, sẽ thay đổi cho đến khi đạt trạng thái cân bằng.

Nguồn: https://nhadattv.net

Xem thêm bài viết khác: https://nhadattv.net/chung-khoan/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here